سوزن انژکتور

سوزن انژکتور سوخت مایع را بصورت پودر پاشش میکند در داخل سیلندر زمانبندی افشانه ها هنگام مکش روی سوپاپ توسط ECU انجام میگیرد سوخت رسانی به قسمت مولد انرژی موتور برای احتراق داخلی اولین اصل حرکت سوخت رسانی در ماشین ها می باشد. بنزین باک برای تبدیل شدن نیروی محرکه ابتدا به موتور برده می شود توسط پمپ بنزین قبل از احتراق با هوای ورودی ترکیب شده در سیلندر شمع عمل جرقه را انجام میدهد نهایتا احتراق صورت می گیرد. در ماشین های قدیمی کاربراتوری تا اینجای کار به این شکل بوده و اما با پیشرفت تکنولوژی خودرو سازی صنعت مربوطه سامانه جدید انتقال سوخت رسانی به موتور به نام انژکتور پدید آمد.

سوزن انژکتور 9/10/2022 1:10:00 AM 0912 سوزن انژکتور
سوزن انژکتور

سوزن انژکتور

سوزن انژکتور
سوزن انژکتور